Polityka Prywatności

Zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe w sklepie internetowym www.kverko.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem danych osobowych jest Michał Szczurek działający w imieniu:

GRUPA ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Siedliski 9, 32-082 Bolechowice, NIP: 5130275169, Regon: 520445745, KRS: 0000932178, e-mail: kverko@kverko.pl zwany dalej Administratorem.


Korzystanie ze Sklepu Internetowego, a w tym podawanie swoich danych osobowych przez klientów jest dobrowolne. Jednakże jest zarazem niezbędne w przypadku zawierania umów. Zakres danych wymaganych do udostępnienia w celu zawarcia umowy jest jest każdorazowo określany przez sprzedającego przed jej ostatecznym zawarciem.

Jakie dane przetwarzamy?
Danymi, które przetwarzamy są informacje wprowadzane przez użytkowników sklepu Kverko za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej www.kverko.pl oraz adresy IP użytkowników.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.kverko.pl przetwarzamy wyłącznie w związku z koniecznością przeprowadzenia w sposób prawidłowy procedury zakupu, obsługi płatności i rachunkowości, dostawy produktów oraz w celu wymiany e-maili (np. odpowiedzi na pytania klientów). Ponadto adres IP bywa przetwarzany w przypadku konieczności przeprowadzenia analizy naruszeń bezpieczeństwa oraz prób wyłudzeń.

Kto ma dostęp do gromadzonych danych osobowych?
Odbiorcami gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych jest: GRUPA ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do momentu zgłoszenia przez użytkownika sklepu prośby o ich usunięcie. Wyjątek stanowią sytuacje, w których występuje dalsza konieczność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przepisów prawa, np. prawo fiskalne.

W jaki sposób przechowujemy dane osobowe?
Gwarantujemy bezpieczeństwo w odniesieniu do kwestii przechowywania danych osobowych. Strona internetowa kverko.pl zaopatrzona jest w protokół https. Stosujemy również szyfrowanie haseł użytkowników.

Uprawnienia użytkowników
Użytkownicy, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo do:

  • dostępu do udostępnionych danych osobowych
  • sprostowania danych
  • przeniesienia danych
  • ograniczenia zakresu przetwarzania udostępnionych danych
  • pełnego usunięcia udostępnionych danych osobowych

Ponadto użytkownicy mogą wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzoru, jeśli ich zdaniem dane, które udostępnili, zostały przetwarzane lub przechowywane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Mają również możliwość wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się potencjalnych naruszeń. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprawnienia użytkowników dotyczą również możliwości zmiany lub aktualizacji udostępnionych danych osobowych za pośrednictwem odpowiednich opcji w koncie użytkownika (dotyczy osób zarejestrowanych na stronie kverko.pl, które zdecydowały się na założenie konta). Dodatkowo o zmianę lub aktualizację danych osobowych można ubiegać się poprzez wysłanie prośby do Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail: kverko@kverko.pl.

Danych udostępnionych w związku z dokonaniem zakupu oferowanych z sklepie internetowym produktów nie można zmienić lub usunąć. Sytuacja ta jest wymuszona przez obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy prawne.

Zmiany polityki prywatności
Wszelkie ewentualne zmiany polityki prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej kverko.pl i będą dostępne dla użytkowników.