Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
6. ZAKUPY W SKLEPIE
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
8. PŁATNOŚCI
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10. REKLAMACJE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.kverko.pl zwanego dalej „sklepem”.
 2. Operatorem sklepu internetowego Kverko.pl jest GRUPA ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Siedliski 9, 32-082 Bolechowice, NIP: 5130275169, Regon: 520445745, KRS: 0000932178.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu powinna zapoznać się z jego regulaminem. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga od klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

2. DEFINICJE

 1. Sklep – sklep Internetowy Kverko.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.kverko.pl/.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 4. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla użytkowników sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 5. Operator Sklepu/Sprzedawca – oznacza przedsiębiorstwo GRUPA ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Siedliski 9, 32-082 Bolechowice, NIP: 5130275169, Regon: 520445745, KRS: 0000932178
 1. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Kverko.pl
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze sklepu internetowego Kverko.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone konto użytkownika.
 4. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na konto użytkownika podając adres e-mail i hasło.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać przynajmniej:
  a. Przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  b. Włączoną obsługę Java Script,
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami regulaminu.

5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla użytkownika tworzone jest indywidualne konto użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia konta użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a.    Imię i nazwisko,
  b.    Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  c.    Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  a.    Firmę,
  b.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c.    Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  d.    Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e.    Numer telefonu.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego danymi, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 oraz kliknięcie „Załóż konto” kończy proces rejestracji. Z tą chwilą tworzone jest konto użytkownika. Kliknięcie „Załóż konto” stanowi także potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Operator sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na konto użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

6. ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny poszczególnych produktów przedstawione są w złotych polskich. Wartości uwzględniają kwoty brutto.
 2. Cena towaru nie jest równoznaczna z ceną zamówienia. Na cenę zamówienia składa się cena towaru oraz ewentualne koszty dostawy.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, spośród dostępnych w sklepie opcji.
 4. Złożenia zamówienia jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z treścią regulaminu i po jej zaakceptowaniu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym konto użytkownika) jak i z użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  a.    podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5, 
  b.    potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: 
  a.    wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, 
  b.    dodania ich do koszyka, 
  c.    wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  d.    zalogowania do konta użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  e.    dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 6 w przypadku, gdy zamówienie składa użytkownik niezarejestrowany.
  f.    kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 8. W odpowiedzi na złożone zamówienie sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  a.   zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  b.  odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  c.  propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez użytkownika. Akceptacja kontroferty może nastąpić tylko w wiadomości e-mail. Akceptacja kontroferty dokonana w inny sposób, w szczególności telefonicznie, nie doprowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt c jest wiążąca dla sprzedającego w terminie 7 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez użytkownika w terminie jej obowiązywania (7 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 10. Może on wynosić 14, 21, 30 dni roboczych lub 8 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach termin realizacji zamówienia może być dłuższy, a jednakże klient musi zostać o tym powiadomiony przez finalnym dokonaniem zakupu. Termin zamówienia jest określany niezależnie dla każdego oferowanego produktu. Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy. Okres realizacji zamówienia liczony jest od dnia jego opłacenia. Termin realizacji konkretnego zamówienia zostanie ustalony w umowie sprzedaży.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z definicją opisaną w art. 221 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość
 4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach umów:
  a. o świadczeniu usług, jeżeli sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszystkie stoły z blatami rozkładanymi są wykonywane na indywidualne zamówienie i nie podlegają zwrotom;
 9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje klientowi nie będącemu konsumentem.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące wynikiem niewłaściwego opakowania przedmiotu podczas zwrotu do Sprzedawcy

8. PŁATNOŚCI

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. Przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
b. Za pośrednictwem systemu Payu.pl – zapłata powinna nastąpić w terminie 1 dni o dnia zawarcia umowy sprzedaży, c. Za pośrednictwem Rat systemu Payu.pl – termin zapłaty określa umowa pożyczki/kredytu

Dane Do przelewu:
GRUPA ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Siedliski 9, 32-082 Bolechowice,
NIP: 5130275169


nr konta bankowego:

75 1050 1100 1000 0090 8142 2470

ING Bank Śląski S.A.

W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

Płatność ratalna:
Istnieje możliwość skorzystania z płatności poprzez CA RATY – płatność ratalna za pośrednictwem CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

10. REKLAMACJE

1. W zakresie reklamacji klient będący konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

2. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu sklep zapewnił klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sklep przy zawarciu umowy, a sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres: kverko@kverko.pl

 1. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 2. Jeżeli klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.
  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Występujące w produkcie przebarwienia koloru, sęki, pęknięcia, ubytki są zamierzonym celem projektanta, świadczą o naturalnym pochodzeniu drewna i nie podlegają reklamacji.
 4. Reklamacje zgłaszane przez klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez klienta.
 5. Warunkiem złożenia reklamacji na uszkodzenie w transporcie, jest przysłanie wraz z reklamacją spisanego wyłącznie w momencie odbierania towaru protokołu szkody.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby operatora sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.
 4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2021